SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
4
6
0
4
5
Tin khác 17 Tháng Tám 2020 6:30:00 CH

Chủ động đấu tranh, bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

Càng đến gần Đại hội Đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, nhà nước. Gần đây còn xuất hiện một số tài liệu chống đối trắng trợn, xuyên tạc lịch sử với luận điệu phản động. Có phần tử cơ hội chính trị còn bóp méo sự thật về các điều luật, các luật mà Quốc hội khóa XIV đã thông qua; tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; bác bỏ con đường XHCN ở Việt Nam, đòi Đảng ta từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi thực hiện đa nguyên, đa Đảng, thực hiện nhà nước pháp quyền tư sản… Họ còn lợi dụng những tiêu cực ở một số cán bộ, đảng viên để “bôi đen” chế độ ta, khiến người dân hoang mang, mất lòng tin vào Đảng và nhà nước.

Âm mưu, thủ đoạn chống phá trước thềm Đại hội XIII

          Lợi dụng các trang mạng, internet, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, sơ hở trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của Cấp ủy, chính quyền địa phương. Lợi dụng thời điểm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh chống dịch covid-19, họ không ngừng chống phá, lôi kéo, tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối; chia rẽ Đảng với Nhân dân và Quân đội Nhân dân nhằm tác động, làm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. Đồng thời kêu gọi “dân chủ đa nguyên”, thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên Nước, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp, “phi chính trị hóa” Quân đội, Công an; thực hiện “tam quyền phân lập”; kích động phong trào “bất tuân dân sự”, tuần hành, biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

          Trong những năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng; tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ Nhân dân, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đó là nội dung hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân mà các cơ quan báo chí tuyên truyền là nồng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Nghị quyết 35 nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, là nền tảng tinh thần vững chắc cho đời sống xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng, công tác đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, không để bị tác động bởi những thông tin không chính thống, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch; chủ động các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Định hướng cơ bản trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái

          Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu sai trái thù địch trước thềm Đại hội XIII, các Cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

          Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức trách nhiệm về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Đây vừa là giải pháp vừa là yêu cầu mà cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nhận thức rõ. Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên và lâu dài; là đấu tranh rất quyết liệt ý thức hệ giữa tư tưởng vô sản với tư tưởng tư sản, giữa CNXH, CNCS với các thế lực thù địch, phản động nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận, quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời bảo vệ những thành quả cách mạng mà Nhân dân ta đã đổ bao xương máu mới có được.

          Hai là, chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội; đảm bảo cung cấp thông tin định kỳ cho cán bộ, đảng viên; gặp mặt hằng năm các cán bộ về hưu, nghỉ công tác; chủ động gặp gỡ, tiếp xúc các cán bộ, đảng viên có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng mà các Cấp ủy, tổ chức Đảng, cả hệ thống chính trị cần chủ động triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có hệ thống.

          Ba là, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, của các thế lực thù địch; đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động được đối tượng sử dụng. Đồng thời xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, có tính thuyết phục cao; kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh trực tiếp và gián tiếp; kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính; cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí viết bài đấu tranh, phản bác.

          Bốn là, tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn có hiệu quả việc truy cập vào các trang mạng “độc hại”, vì thể phải chủ động phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ, sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin để ngăn chặn triệt để các tin tức xấu độc trên mạng; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các Cấp ủy và tổ chức Đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, nhà nước, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tán phát đơn thư nặc danh, mạo danh và thư có danh nhưng nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

          Thực hiện tốt những nội dung cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên mạng internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhất là khi chúng ta tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần Thứ XIII.

                                                         BBT (Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo)


Số lượt người xem: 480    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm