SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
2
2
1
1
Tin khác 02 Tháng Mười Hai 2019 10:45:00 CH

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Những năm qua, Đảng bộ huyện luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW), là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng bộ và từng cơ quan, đơn vị; Trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, phát hiện, tuyên dương, nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; Gắn với đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Qua 3 năm thực hiện Chị thị số 05-CT/TW (2016 - 2019) đã góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động tại địa phương. Huyện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm; Các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chủ đề hàng năm đã được Trung ương xác định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác sâu rộng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực và phong phú. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy và chính quyền, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 02-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng Bản cam kết rèn luyện; Giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, “Những điều đảng viên không được làm”.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là đảng viên trong việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy. Đây là vấn đề nổi cộm trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua, để lại hậu quả nặng nề mà đến nay chúng ta vẫn chưa giải quyết dứt điểm; Tùy theo đặc thù, tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị, các Cấp ủy xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; Chống bệnh thành tích, hình thức; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác, giao dịch, giải quyết hồ sơ. Lấy kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn phân loại thi đua và làm cơ sở cho việc xem xét danh hiệu thi đua cuối năm về công tác Đảng và công tác chuyên môn của các tổ chức và cá nhân.

Ba là, Các Cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đề ra giải pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, các Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Cấp ủy, Chi bộ, của cơ quan, đơn vị, của tổ chức mình theo hướng lựa chọn những chủ đề thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và quá trình lao động, công tác, học tập của mỗi cá nhân. Đồng thời, hằng năm, Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với các tổ chức Đảng, đảng viên để đảm bảo việc thực hiện thường xuyên, liên tục, có chất lượng. Các đơn vị cần chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch đề ra; Đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện vào Hội nghị Tổng kết công tác hàng năm, báo cáo Cấp ủy cùng cấp và ngành dọc cấp trên.

Năm là, thường xuyên rà soát, phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhất là những điển hình trong cộng đồng khu dân cư, ở các cơ quan, đơn vị; Qua đó tác động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở các lĩnh vực, ở các địa phương. Mặt khác cần chú trọng nhân rộng, tạo điều kiện, phát huy những mô hình, cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thái độ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong giao tiếp, giải quyết công việc cho người dân.

 


TƯỜNG VY


Số lượt người xem: 431    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm