SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
0
3
7
7
2
Tin khác 09 Tháng Mười Hai 2019 9:35:00 CH

Đổi mới trong đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên

Những năm gần đây, các Cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên. Việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được đổi mới, có sự chuyển biến tích cực và nhận thức của Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đến nay Đảng bộ huyện có 43 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 18 Đảng bộ cơ sở với 257 Chi bộ trực thuộc và 25 Chi bộ cơ sở, tổng số đảng viên trên toàn Đảng bộ huyện là 6.659 đảng viên. Trong đó, số đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng hiện nay là 580 đồng chí. Các khu phố - ấp, trường học công lập, Công an, Quân sự xã - thị trấn đều có tổ chức Đảng. Đồng chí Trần Thị Hồng Thu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình hướng dẫn, trên cơ sở tự đánh giá của cán bộ, nhận xét, biểu quyết của tập thể cơ quan, đơn vị và Cấp ủy tổ chức Đảng, sự theo dõi, đánh giá của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách và Tổ công tác của Huyện ủy. Hàng năm, Huyện ủy đều có Kế hoạch lãnh đạo công tác đánh giá, quy định thời gian, phân công cụ thể; Tổ chức Tổng kết nhằm rút ra những mặt được, hạn chế, kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, ngoài những quy định của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quy định thêm một số điều kiện cụ thể cho việc xếp loại tổ chức Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong đó quy định các Cấp ủy, cán bộ chủ chốt, Trưởng, Phó của đơn vị sẽ không được biểu dương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu Chi bộ, Đảng bộ nơi sinh hoạt không đạt trong sạch vững mạnh. Phân công chuyên viên các Ban Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện; Giao trách nhiệm cho các Ban Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thực hiện thẩm định trước khi Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định giúp cho công tác đánh giá được khách quan, công bằng và sát thực tế hơn. Do đó, tuy số lượng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của huyện hiện nay chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng thực tế về chất lượng là có nâng cao. Trong đánh giá cán bộ, dân chủ từng bước được mở rộng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và xây dựng, chân tình, góp ý thẳng thắn, nêu vấn đề khá cụ thể, có phân tích nguyên nhân, phản ánh đúng những ưu điểm, hạn chế về năng lực, phẩm chất của từng cán bộ. Đối với những trường hợp chờ kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm điểm và chưa đánh giá đúng thực chất, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo dừng việc đánh giá, phân loại hoặc chỉ đạo cơ sở thực hiện lại quy trình đánh giá cán bộ sát với năng lực, mức độ thực hiện nhiệm vụ được phân công của cán bộ. Do đó, công tác đánh giá cán bộ trong thời gian qua từng bước đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và cách làm tại từng cơ quan, đơn vị; Chất lượng dần được nâng lên, góp phần vào công tác quy hoạch, điều động, sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ sát thực tế hơn. Hàng năm, sau khi đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng và chỉ đạo Chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch và đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo kết quả khắc phục định kỳ hàng quý. Chỉ đạo đảng viên đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các biện pháp, giải pháp cụ thể.

 Trong công tác đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải chính xác, công khai, minh bạch, đánh giá đúng thực chất năng lực, hiệu quả công việc của từng tập thể, cá nhân, từ đó chỉ ra các ưu khuyết điểm đề ra hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và đấu tranh, ngăn chặn, phòng chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn hiện nay.

 

KIM HÂN


Số lượt người xem: 618    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm