SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
7
4
1
7
2
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 08 Tháng Ba 2019 12:00:00 CH

Kết luận thanh tra số 1010/KL-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 (thời điểm từ ngày 02/01/2017 đến ngày 30/12/2017), tại đơn vị: Ủy ban nhân dân Nhị Bình và Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân.

Qua kết quả thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 1010/KL-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 về thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 (thời điểm từ ngày 02/01/2017 đến ngày 30/12/2017), kết luận nội dung như sau:

 

 

         1. Về công tác tiếp công dân.

 

 

         1.1. Tại Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình.

         Địa điểm tiếp công dân: Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình có bố trí địa điểm tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, có niêm yết lịch, nội quy tiếp công dân; trang bị bàn ghế, nước uống, ảnh Bác Hồ; có niêm yết Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố … Ủy ban nhân dân xã có phân công người tiếp công dân thường xuyên, mở sổ theo dõi theo quy định.

 

 

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có thực hiện tiếp công dân hàng tuần tại trụ sở theo quy định; sổ tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thể hiện nội dung phản ánh của người dân, kết quả tiếp công dân, không thể hiện chữ ký của công dân được tiếp.

 

 

         1.2. Tại Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân.

         Địa điểm tiếp công dân: Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân có bố trí địa điểm tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, có niêm yết lịch, nội quy tiếp công dân; trang bị bàn ghế, nước uống, ảnh Bác Hồ; có niêm yết Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố… Ủy ban nhân dân xã có phân công người tiếp công dân thường xuyên, mở sổ theo dõi theo quy định.

 

 

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có thực hiện tiếp công dân hàng tuần tại trụ sở theo quy định; sổ tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thể hiện nội dung phản ánh của người dân, kết quả tiếp công dân, không thể hiện chữ ký của công dân được tiếp.

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân không ban hành thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã.

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân có lập Phiếu tiếp công dân (trong đó, có thể hiện đầy đủ nội dung và chữ ký của công dân).

 

 

          2. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn.

 

 

         2.1. Đối với Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình.

Công tác tiếp nhận đơn của Ủy ban nhân dân xã tập trung vào một đầu mối. Việc tiếp nhận đơn, Ủy ban nhân dân xã có mở sổ nhận đơn, theo dõi; trong đó, thể hiện đầy đủ các thông tin: họ tên, nội dung đơn, kết quả xử lý đơn. Ủy ban nhân dân xã có thành lập từng tập hồ sơ, có mục lục hồ sơ. Ủy ban nhân dân xã xử lý đơn có biên bản xác minh, báo cáo kết quả xử lý đơn cho đơn vị chuyển đơn và phúc đáp cho công dân.

         Việc tiếp nhận đơn trực tiếp đều có biên nhận theo quy định.

         Ủy ban nhân dân xã lưu giữ hồ sơ theo từng vụ việc, có bìa hồ sơ, ghi bút lục, mục lục.

 

 

         Đối với việc xử lý đơn thư tranh chấp, phản ánh, kiến nghị…, Ủy ban nhân dân xã có xác minh hiện trạng, có biên bản hòa giải và có văn bản trả lời cho người dân.

Hồ sơ được xử lý đúng thời gian quy định.

         Ủy ban nhân dân xã không có tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 

 

         2.2. Đối với Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân.

Việc tiếp nhận đơn Ủy ban nhân dân xã có mở sổ nhận đơn và theo dõi trên máy vi tính; trong đó, thể hiện đầy đủ các thông tin: họ tên, nội dung đơn, kết quả xử lý đơn. Tuy nhiên, việc tiếp nhận đơn của Ủy ban nhân dân xã chưa tập trung vào một đầu mối, chưa thực hiện đúng quy định tại Luật Tiếp công dân.

Ủy ban nhân dân xã lưu giữ hồ sơ theo từng vụ việc, có bìa hồ sơ, ghi bút lục, mục lục.

Đa số hồ sơ được Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân xử lý đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân chưa thực hiện  tốt việc phân loại hồ sơ, chưa lưu trữ hồ sơ tập trung, còn phân tán hồ sơ ở các bộ phân chuyên môn.

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân có báo cáo kết quả xử lý đơn cho đơn vị chuyển đơn, tuy nhiên một số trường hợp, Ủy ban nhân dân xã chưa phúc đáp kết quả xử lý đơn, thư cho công dân.

Qua kiểm tra sổ biên nhận đơn trực tiếp, 6/33 đơn thư tiếp nhận không có xuất biên nhận (do công chức Tư pháp tiếp nhận theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhân xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhận trực tiếp qua tiếp công dân).

 

 

         3. Công tác tổ chức thực hiện các Quyết định có hiệu lực pháp luật.

 

 

         3.1. Đối với Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình.

Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình không có nhận Quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp và Kết luận nội dung tố cáo do Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện ban hành có hiệu lực pháp luật phải thực hiện.

 

 

         3.2. Đối với Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân.

 

 

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân có 01 Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải thực hiện. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã chậm thực hiện công bố Quyết định theo quy định.

 

 

4. Liên quan thực hiện các Quyết định xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

4.1. Đối với Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình.

Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình đã phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn Hóc Môn – Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, thực hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm chính đối với 21 trường hợp vi phạm sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp nêu trên theo quy định của pháp luật về xây dựng và Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó:

Đã thực hiện hình thức xử phạt chính: 21 trường hợp.

Đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 16 trường hợp.

Chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 02 trường hợp (công trình của các chủ đầu tư: Trịnh Công Trâm Anh và  Huỳnh Vĩnh Lộc).

Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình lưu giữ hồ sơ theo từng vụ việc, thể hiện đầy đủ các tài liệu hồ sơ có liên quan theo quy định.

Qua kiểm tra thực địa tại một số công trình xây dựng đã lập hồ sơ xử lý vi phạm, kết quả:

Đã xử lý xong: 06 trường hợp.

Đang xử lý: 02 trường hợp (công trình của các chủ đầu tư: Trịnh Công Trâm Anh và  Huỳnh Vĩnh Lộc).

Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình có phối hợp, kiểm tra và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện xử lý các công trình vi phạm theo các Quyết định có hiệu lực pháp luật về lĩnh vực xây dựng của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

 

 

Đối với trường hợp của bà Trịnh Công Trâm Anh đã thực hiện đóng phạt theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính do Chánh Thanh tra sở Xây dựng ban hành, nhưng chủ đầu tư chưa chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả. Đến nay, cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng. Trách nhiệm thuộc về Đội Thanh tra địa bàn Hóc Môn - Thanh tra Sở Xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng và khoản 1 Điều 14 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Trường hợp ông Huỳnh Vĩnh Lộc: chủ đầu tư đã thực hiện đóng phạt theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính do Chánh Thanh tra sở Xây dựng ban hành, nhưng chưa chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả. Việc chậm ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, dẫn đến chậm tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trách nhiệm thuộc về Đội Thanh tra địa bàn Hóc Môn - Thanh tra Sở Xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng và khoản 1 Điều 14 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 Trách nhiệm liên đới của Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình trong việc phối hợp xử lý công trình vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. Đối với Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân.

 

 

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân đã phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn Hóc Môn –Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, thực hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm chính đối với 11 trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng theo quy định và Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó:

Đã thực hiện hình thức xử phạt chính: 09 trường hợp.

Đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu: 09 trường hợp.

Chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 02 trường hợp (trong đó: 01 trường hợp vi phạm sai nội dung giấy phép xây dựng của chủ đầu tư bà Tô Cẩm Thúy, 01 trường hợp vi phạm không có giấy phép xây dựng của chủ đầu tư Công ty cổ phần xây dựng Đô Thị Việt).

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân lưu giữ hồ sơ theo từng vụ việc, thể hiện đầy đủ các tài liệu hồ sơ có liên quan theo quy định.

Qua kiểm tra thực địa tại một số công trình xây dựng đã lập hồ sơ xử lý vi phạm, kết quả:

Đã xử lý xong: 06 trường hợp.

Đang xử lý: 02 trường hợp (công trình của các chủ đầu tư: Tô Cẩm Thúy, Công ty cổ phần xây dựng Đô Thị Việt).

Trong đó, có 02 trường hợp xây dựng được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng sử dụng làm kho chứa hàng, cơ sở sản xuất, gồm: công trình do bà Võ Thị Thậm làm chủ đầu tư và công trình do bà Nguyễn Thị Thúy Vân làm chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân có phối hợp, kiểm tra và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện xử lý các công trình vi phạm theo các Quyết định có hiệu lực pháp luật về lĩnh vực xây dựng của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Tuy nhiên, đối với trường hợp Công ty Cổ phần Đô Thị Việt, cơ quan chức năng chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả, hết thời hạn chấp hành nhưng đến nay Phòng Quản lý đô thị chưa tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trách nhiệm thuộc Trưởng phòng Quản lý đô thị được quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng và khoản 1 Điều 14 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND; trách nhiệm phối hợp xử lý thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân được quy định khoản 2 Điều 17 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ, khoản 2 Điều 15 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND.

Trường hợp bà Tô Cẩm Thúy: chủ đầu tư đã thực hiện đóng phạt theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành, nhưng chưa chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng chậm ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu, dẫn đến chậm tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trách nhiệm thuộc về Đội Thanh tra địa bàn Hóc Môn - Thanh tra Sở Xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng và khoản 1 Điều 14 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND.

Ngoài ra, đối với các trường hợp của chủ đầu tư Tô Cẩm Thúy, Công ty cổ phần Đô Thị Việt còn có trách nhiệm liên quan của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện, cụ thể là Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị và các cá nhân phụ trách địa bàn trong việc theo dõi, đôn đốc để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các biện pháp xử lý đối với các công trình vi phạm.

 

 

5. Tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Ủy ban nhân Xã Nhị Bình, Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân.

Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình và Tân Xuân chấp hành thời gian báo cáo theo đúng quy định, tuy nhiên, việc phân tích số liệu tại các biểu mẫu chưa thống nhất, chưa đầy đủ.

 

 

         6. Các biện pháp xử lý.

          Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân và phòng ban huyện tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình và Tân Xuân cần quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân hàng tuần; mở sổ theo dõi công tác tiếp dân; các ý kiến của người dân phải được vào sổ tiếp dân, đồng thời phải thể hiện bằng văn bản các kết luận chỉ đạo kết quả giải quyết sau khi tiếp dân. Nội dung tiếp dân phải có chữ ký của người tiếp và chữ ký của người được tiếp.

         2. Cán bộ tiếp công dân phải có trách nhiệm tiếp nhận đơn của công dân. Phân loại và chuyển đơn đến người có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Hướng dẫn giải thích cho công dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến nội dung yêu cầu của công dân

         3. Việc tiếp nhận đơn phải tập trung vào một đầu mối, có biên nhận theo đúng mẫu và vào sổ theo quy định.

         4. Công tác xác lập và lưu trữ hồ sơ tranh chấp phải được thực hiện đúng theo quy định có đánh số bút lục theo trình tự thời gian.

         5. Cần thu thập đầy đủ tài liệu các thông tin chứng cứ có liên quan trước khi đưa các vụ việc tranh chấp, nhất là tranh chấp đất đai ra Hội đồng hòa giải.

         6. Quan tâm phân công và tạo điều kiện cho cán bộ dự tập huấn công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần.

         7. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đơn vị, cá nhân liên quan thuộc quyền quản lý trong việc phối hợp xử lý công trình của chủ đầu tư Trịnh Công Trâm Anh (Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản thông qua Phòng Nội vụ huyện và Thanh tra huyện, trước ngày 15 tháng 4 năm 2019).

Chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dứt điểm các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật về lĩnh vực xây dựng do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành và Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do Ủy ban nhân dân huyện ban hành. Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản (Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản thông qua Thanh tra huyện và Phòng Quản lý đô thị huyện, trước ngày 15 tháng 3 năm 2019).

8. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đơn vị, cá nhân liên quan thuộc quyền quản lý:

- Công trình vi phạm của Công ty cổ phần xây dựng Đô Thị Việt chậm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

- Các hạn chế trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại năm 2017 (chưa ban hành thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, chưa xuất biên nhận của 6/33 đơn tiếp nhận, đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Phương, đơn khiếu nại của bà Nguyễn Tất Hồng Phượng…).

Chậm tổ chức thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện đã có hiệu lực thi hành (trường hợp Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Huỳnh Ngọc Thảo).

Chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dứt điểm các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật về lĩnh vực xây dựng do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành và Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản (thông qua Phòng Nội vụ huyện và Thanh tra huyện), trước ngày 15 tháng 3 năm 2019.

9. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với Ủy ban nhân dân Tân Xuân và Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp xây dựng không phép của Công ty Đô Thị Việt, xã Tân Xuân.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn kiến nghị Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp của bà Trịnh Công Trâm Anh, xã Nhị Bình.

Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan trong việc chậm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp xây dựng không phép của Công ty Đô Thị Việt, xã Tân Xuân.

Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 3 năm 2019 (Thông qua Thanh tra huyện và Phòng Nội vụ).

 

 

10. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực Kết luận thanh tra theo quy định.

          Trên đây là nội dung thông báo về kết quả thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 (thời điểm từ ngày 02/01/2017 đến ngày 30/12/2017), tại đơn vị: Ủy ban nhân dân Nhị Bình và Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân.


Số lượt người xem: 1355    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm