SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
1
1
1
4
9
Đài truyền thanh 14 Tháng Tám 2017 2:40:00 CH

“Lời thề giữ nước” trong Tuyên ngôn Độc lập

KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

“Lời thề giữ nước” trong Tuyên ngôn Độc lập

 

Sau một tuần khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh về tới Hà Nội. Tại đây, Người viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Sau này Người nhớ lại và nói rằng: Những ngày viết Tuyên ngôn Độc lập là những ngày sung sướng nhất trong cuộc đời hoạt động của Người. Với 1.013 từ, bản Tuyên ngôn Độc lập được coi là áng văn lập quốc, đồng thời là văn kiện quan trọng nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại; là sự kế thừa và phát triển những giá trị lịch sử về quyền tự chủ của dân tộc Việt Nam. Nếu như “bài thơ thần” Nam quốc sơn hà được cho là của Lý Thường Kiệt năm 1077 và Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi viết năm 1428 khẳng định quyền tự chủ của dân tộc Việt Nam đối với vương triều phong kiến láng giềng phương Bắc thì Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt ra khỏi giới hạn đó, phát triển tới việc khẳng định với toàn thể thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”; đồng thời tuyên bố về sự ra đời của một nước Việt Nam hiện đại - nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.Một trong những tư tưởng nổi bật, được đặt lên hàng đầu của Tuyên ngôn Độc lập mà nội dung thể hiện ngay trong phần mở đầu là ý chí và khát vọng về quyền tự do của dân tộc và quyền tự do của mỗi người dân Việt Nam hoàn toàn dựa trên cơ sở pháp lý chắc chắn, đầy thuyết phục.

Mở đầu Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lời bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, năm 1776: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Từ quyền của mỗi con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh suy ra quyền của mỗi dân tộc: “Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi quyền dân tộc là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện quyền con người. Đó là điều hoàn toàn đúng đắn cả trong nhận thức và hiện thực lịch sử. Một sự thật hiển nhiên là nếu một dân tộc mất độc lập, tự do; bị nước khác thống trị; nhân dân còn bị bóc lột và chịu thân phận nô lệ thì không thể có quyền con người. Chính điều này mà Hồ Chí Minh còn dẫn lời Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định những chân lý mà nước Mỹ và nước Pháp nêu ra trong tuyên ngôn “là những lẽ phải mà không ai chối cãi được”. Với việc viện dẫn những nội dung bất hủ trong hai bản tuyên ngôn này là cơ sở pháp lý và thể hiện sâu sắc ý chí và khát vọng về quyền của cả dân tộc và quyền của mỗi người dân Việt Nam. Chính thể nhà nước mới Việt Nam dân chủ cộng hòa gắn liền với Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc Việt Nam trịnh trọng tuyên bố với thế giới một quyết tâm sắt đá thể hiện sự tất yếu và ý chí, khát vọng cao cả của 20 triệu người Việt Nam rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đó còn chính là “lời thề giữ nước” - lời thề quyết giữ chính quyền cách mạng, bảo vệ độc lập, tự do của đất nước.Lời khẳng định đanh thép, thể hiện ý chí quyết tâm của toàn dân tộc, sẵn sàng chấp nhận những hy sinh, những mất mát để bảo vệ thành quả quý giá, lớn lao nhất: Quyền độc lập, tự do, quyền tồn tại của một quốc gia, dân tộc độc lập. Ý chí quyết tâm và khát vọng theo đuổi nền độc lập, tự do trọn vẹn đó cho dân tộc đã được cụ thể hóa bằng tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” trong kháng chiến chống Pháp; “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.Từ quyền của mỗi người và của mọi người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng lên thành quyền của tất cả các dân tộc trên thế giới, đó là điểm đặc sắc trong Tuyên ngôn Độc lập. Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - bản hùng văn bất diệt, thể hiện tầm cao trí tuệ, khí phách, văn hiến, nhân văn, ý chí và khát vọng cao cả của dân tộc Việt Nam, của thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Tuyên ngôn Độc lập là sự kế thừa và phát triển lên tầm cao những tư tưởng lớn của Lý Thường Kiệt: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, của Nguyễn Trãi: “cõi bờ sông núi đã riêng” và khí phách Quang Trung: “Mỗi tấc đất nước Nam là có chủ”. Đó thực sự là sự tiếp nối, phát huy cao độ ý chí, khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam trong suốt mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Thấu hiểu hơn ai hết về giá trị của quyền độc lập, tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của dân tộc và mỗi người dân Việt Nam, tiếp tục thấm nhuần những giá trị lý luận và hiện thực sâu sắc, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam trong bản Tuyên ngôn Độc lập và lời thề trong Ngày lễ Độc lập 2/9/1945, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tăng cường cảnh giác cách mạng, kiên trì, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng của dân tộc, ra sức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục tiêu đó là sự thống nhất, hòa quyện quyền dân tộc cơ bản và quyền con người - ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố qua bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Đó cũng là sự thống nhất bền vững giữa mục tiêu bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà cả dân tộc Việt Nam đã, đang phấn đấu trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

PHƯƠNG NAM ST(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

 


Số lượt người xem: 961    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm