SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
4
5
9
9
2
Kết quả giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 18 Tháng Bảy 2019 5:45:00 CH

Kết luận thanh tra số 3547/KL-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc chấp hành, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp và Thới Tam Thôn.

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp và Thới Tam Thôn.

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Kết luận thanh tra số 3547/KL-UBND về việc chấp hành, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp và Thới Tam Thôn, kết luận nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp.

Đơn vị có xây dựng các kế hoạch và thực hiện tuyên truyền về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện tốt việc công khai trong công tác tài chính, mua sắm tài sản và công tác xây dựng cơ bản.

Năm 2018, Ủy ban nhân dân xã có thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, thực hiện tốt công tác lưu trữ, công tác niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập được đơn vị thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định kế hoạch huyện đã đề ra.

Tuy nhiên, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; trong công tác kê khai tài sản, thu nhập, Ủy ban nhân dân xã chưa lập biên bản bàn giao các bản kê khai tài sản của đơn vị với Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập còn thiếu biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc về ông Nguyễn Minh Tuấn – công chức Tư pháp xã – cán bộ phụ trách công tác kê khai tài sản.

 

 

2. Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn.

Đơn vị có xây dựng các kế hoạch và thực hiện tuyên truyền về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, đơn vị thực hiện công khai chưa đầy đủ, còn thiếu nội dung công khai thu, chi ngân sách hàng quý theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; không ban hành thông báo niêm yết công khai nội dung thu, chi ngân sách của đơn vị. Trách nhiệm này thuộc về bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng – kế toán xã.

Đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị, thực hiện tốt công tác kê khai, lưu trữ, niêm yết công khai các bản kê khai tài sản. Tuy nhiện, đơn vị chưa quan tâm triển khai, quán triệt công tác kê khai tài sản, thu nhập; không có báo cáo kết quả niêm yết công khai tài sản, thu nhập tại đơn vị; không có biên bản giao nhận giữa đơn vị và Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Trách nhiệm này thuộc về bà Nguyễn Thị Hồng Trúc – công chức Văn phòng Thống kê xã – phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập của xã.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của đơn vị được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, hồ sơ giải quyết đơn thư không lập danh mục, khôngt lục hồ sơ. Qua kiểm tra, rà soát Kết luận thanh tra số 5217/KL-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2017, đơn vị không thực hiện theo nội dung kết luận thanh tra. Trách nhiệm này thuộc về bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã do còn sai sót trong công tác tham mưu giải quyết đơn.

 

 

3. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ.

Từ các cơ sở nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ đạo như sau:

3.1. Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp.

Rút kinh nghiệm đối với cán bộ phụ trách công tác kê khai tài sản do thiếu sót trong tham mưu công tác kê khai tài sản cho đơn vị, chưa kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 

 

3.2. Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn.

Rút kinh nghiệm đối với kế toán xã trong tham mưu công tác công khai tài chính chưa đúng theo quy định.

Rút kinh nghiệm đối với công chức Văn phòng Thống kê xã – phụ trách công tác kê khai tài sản, thu nhập do còn thiếu sót trong tham mưu công tác kê khai tài sản cho đơn vị.

Rút kinh nghiệm đối với cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã do còn thiếu sót trong tham mưu công tác giải quyết đơn.

Thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 5217/KL-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và có báo cáo kết quả thực hiện cho Đoàn thanh tra.

Hoàn chỉnh và ban hành Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân xã.

3.3. Giao Thanh tra huyện.

Tham mưu văn bản nhắc nhở chung cho các đơn vị. Thời gian thực hiện trong tháng 7/2019.

 

 

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

         Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp và Thới Tam Thôn


Số lượt người xem: 2373    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm