SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
0
3
8
5
8
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Một 2010 3:40:00 CH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

           Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt nam, là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang, người thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là người sáng lập nên Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tư tưởng xuyên suốt của Người là vấn đề  xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt nam, một Nhà nước kiểu mới đó là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”.

            Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, học trò xuất sắc của Hồ Chủ tịch, Ông cho rằng trong đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh rất coi trọng chính quyền nhà nước bởi khi chính về tay nhân dân, lập nên nước Việt nam mới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực chất là nhà nước dân chủ nhân dân. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc vấn đề độc lập dân tộc và giành chính quyền về tay nhân dân. Như vậy cốt lõi xây dựng Nhà nước mới là vấn đề Chính quyền. Chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3/9/1945, Hồ Chủ Tịch đã nêu một số nhiệm vụ cấp bách : “ chống giặc đói, chống giặc dốt, chống giặc ngoại xâm, tổ chức tổng tuyển cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu, xây dựng Hiến Pháp, giáo dục tinh thần nhân dân” và Người nhấn mạnh “ Muốn giữ vững nền độc lập muốn cho dân mạnh nước giàu, mọi người Việt nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của minh phải có kiến thức để tham gia công việc của Nhà nước…”  Song song với Xây dựng Hiến pháp, Hồ Chí Minh dành công sức xây dựng hệ thống quản lý nhà nước từ Trung Ương tới địa phương, nhằm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực trình độ , trở thành những công bộc, những đầy tớ của dân. Người chỉ rõ: “Bạn và tôi chưa quen với kỹ thuật hành chính. Nhưng điều đó không làm ta lo ngại. Chúng ta vừa học vừa làm …với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc , tôi chắc chúng ta sẽ thành công”. Quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân phải dựa trên các nguyên tắc :

            Môt là: Nước lấy dân làm gốc: Đây là nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn lấy dân tộc làm nền tảng, một nhà nước dân tộc, một nhà nước mới sẽ vững mạnh và muốn hòan thành nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc thì phải đại đòan kết các dân tộc mới tạo nên sức mạnh to lớn. Tư tưởng của Người là sự nghiệp cách mạng, vai trò làm nên lịch sử đều do quần chúng tạo nên. Kỳ họp Quốc hội khóa I, Người tuyên bố: Chính phủ sau đây phải là Chính phủ: tòan dân đòan kết và tập hợp nhân tài không đảng phái. Như vây tư tưởng dân tộc của Người không phải là tư tưởng dân tộc cực đoan, hẹp hòi, cục bộ mà luôn chứa đựng tính nguyên tắc, tính giai cấp và tính nhân dân tích cực và rộng rãi nhằm tập hợp khối đại đòan kết dân tộc tạo nên sức mạng to lớn cả vật chất và tinh thần .  

            Hai là: Tính chất Nhà nước vấn đề căn bản đó là Hiến pháp, đó là nội dung giai cấp của chính quyền. Theo Người, mọi quyền lực đều do dân vì thế việc xây dựng một Hiến pháp của một nhà nước là tất yếu, làm chuẩn mực cho các hoạt động của Chính phủ,

 

mọi công dân và thể hiện ý chí của tòan dân. Ngay sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập. Ngày 3/9/1945 trong cuộc họp Chính phủ, Người đề ra vấn đề thứ 3 là … “ Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử với chế độ dân chủ tập trung” .  Rõ ràng tư tưởng Pháp quyền dân chủ của Hồ Chí Minh thể hiện sâu sắc và cụ thể trên mọi bình diện xã hội. Xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nển dân chủ thực sự của dân, tất cả đều phải dựa trên Hiến pháp, Người cho rằng :  “ “không một ai đứng trên hoặc đứng ngoài pháp luật” và Người coi pháp luật là vũ khí của giai cấp thống trị dùng để trừng trị giai cấp chống lại mình. Và tư tưởng xây dựng nhà nước pháp quyền của Người thể hiện :  Nghĩ cho cùng vấn đề tư pháp cũng như mọi vấn đề khác đó là ở đời và làm người là phải thương nước thương dân, thương nhân loại đau khổ, áp bức. Như vây bản chất của xây dựng nhà nước pháp quyền là Hiến pháp và đó là nội dung gia cấp của chính quyền trong bộ máy công quyền điều hành đất nước phải lấy Hiến Pháp làm trung tâm để thực hiện.     

            Ba là : Nhà nước dân chủ nhân dân phải dựa trên nền tảng công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nền tảng của một dân tộc, của nhà nước chính là biết phát huy sức mạnh tòan dân, biết tập hợp và liên minh với mọi tầng lớp nhân dân. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Đảng lại càng phải tổ chức tập hợp khối đại đòan kết dân tộc dựa trên nền tảng liên minh công nông. Trong tuyển cử năm 1946, Hồ Chủ Tịch đã cổ vũ tòan dân  tham gia phổ thông đầu phiếu: Hễ là những người muốn lo việc nước thì có quyền ra ứng cử, không chia trai, gái giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái.  Người khẳng định:  nhà nước ta là nhà nước dân chủ bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

            Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập luôn đòi hỏi rất cao và bức thiết hiện nay. Kiên trì và thực hiện những tư tưởng của Người trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN luôn trong sạch vững mạnh là nguyên tắc bảo đảm cho thắng lợi cách mạng nứơc ta .

 

                                                                                               MAI VĂN GIỮA  

 


Số lượt người xem: 1935    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm