SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
7
7
7
0
0
9

 

GIỚI THIỆU VỀ THANH TRA XÂY DỰNG HUYỆN HÓC MÔN

VÀ THANH TRA XÂY DỰNG XÃ - THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

 

Thanh tra Xây dựng huyện Hóc Môn được thành lâp theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn, về việc thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng huyện Hóc Môn và Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn thuộc huyện.

Thanh tra Xây dựng huyện Hóc Môn và Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn thuộc huyện được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đội Quản lý trật tự đô thị huyện và Tổ Quản lý trật tự đô thị xã - thị trấn.

1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1.1/ Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Xây dựng huyện:

1.1.1/ Vị trí, chức năng của Thanh tra Xây dựng huyện:

Thanh tra Xây dựng huyện Hóc Môn là tổ chức Thanh tra trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; có chức giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện công tác thanh tra, các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Xây dựng huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự hương dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố.

Thanh tra Xây dựng huyện Hóc Môn có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Thanh tra Xây dựng huyện HócMôn được đặt tại số 01, đường Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

1.1.2/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Xây dựng huyện:

- Lập chương trình, kế hoạch về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và về thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng trên địa bàn để trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng; xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với các công trình vi phạm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã – thị trấn nhưng không xử lý kịp thời  hoặc do buông lỏng quản lý; kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý những vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã – thị trấn.

- Được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các tài liệu như: hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình.

- Lập hồ sơ vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng công trình có dấu hiệu cấu thành tội phạm để kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Tổng hợp và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra Sở Xây dựng về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND huyện giải quyết, khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

- Giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản yêu cầu  tổ chức và cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực:

+ Về vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện

+ Về trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn huyện

- Tham mưu, đề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế này, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định; theo dõi viện thực hiện các quyết định đã ban hành, đôn đốc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực thi hành; đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường theo quy định.

- Phạm vi thi hành các quyết định hành chính gồm: Quyết định giải quyết tranh chấp nhà, đất của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hình thức phạt bổ sung trên lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị và môi trường (trừ trường hợp có quyết định đình chỉ theo quy định tại Điều 35, Điều 42 của Luật khiếu nại, tố cáo); quyết định giải quyết khiếu nại đã có có hiệu lực pháp luật của UBND huyện, thành phố hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính Trung ương đã có hiệu lực thi hành tại địa bàn huyện.

- Hướng dẫn về hoạt động của Thanh tra Xây dựng xã – thị trấn và hổ trợ Chủ tịch UBND xã - thị trấn thực hiện quyết định cưỡng chê khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chủ tịch UBND huyện giao.

1.2/ Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn:

1.2.1/ Vị trí, chức năng của Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn:

Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn: là tổ chức thanh tra trực thuộc UBND xã - thị trấn; có chức giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện công tác thanh tra, các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và công tác UBND xã - thị trấn; đồng thời hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Xây dựng huyện. Thanh tra Xây dựng  xã - thị trấn có địa điệm làm việc do Chủ tịch UBND xã - thị trấn bố trí, được trang bị các phương tiện làm việc cần thiết theo quy định củapháp luật, được sử dụng con dấu và tài khoản của  UBND xã - thị trấn để hoạt động.

1.2.2/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn:

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã – thị trấn trong việc hướng dẫn tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã – thị trấn.

- Tiếp nhận và xác nhận việc chủ đầu tư xây dựng công trình nộp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình trên địa bàn theo quy địinh tại các điểm a, b, khoản 2 Điều 7 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phát hiện và kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như: xây dựng không phép; xây dựng sai giấy phép; xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ của công trình hạ tầng kỹ thuật, hành lang trên bờ sông, kênh rạch (theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 9/6/2004 của UBND Thành phố) và các công trình khác theo quy định cua 3phap1 luật; lấn chiếm vỉa hè, đường phố; cơi nới, lấn chiếm không gian; vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, về quản lý, sử dụng đất đai và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động xây dựng.

- Lập biên bản vi phạm pháp luật về xây dựng (có yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình ngừng thi công xây dựng công trình và tháo dỡ ngay đối với công trình vi phạm); trình Chủ tịch UBND xã – thị trấn ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo trình tự quy định tại Điều 9 và Điều 10 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ xử lý vụ vi phạm phải được gửi về Thanh tra Xây dựng huyện để báo cáo và lưu trữ tại UBND xã – thị trấn.

- Thông báo công khai hàng ngày trên Đài truyền thanh xã – thị trấn về tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến xây dựng trên địa bàn quản lý và hình thức xử lý.

- Tổng hợp tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND xã – thị trấn và Thanh tra Xây dựng huyện.

- Thông báo đến cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng, về nhà ở, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường tại cơ sở trong quá trình xây dựng, cải tạo sửa chữa ở.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã – thị trấn và pháp luật về việc không phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Thực hiện các quyết định của UBND các cấp về:

+ Phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực liên quan theo đúng quy định.

+ Trong việc áp dụng các hình thức phạt bổ sung của quyết định xử lý vi phạm hành chính: tạm giữ phương tiện, công cụ, vật tư được dùng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính của tổ chức hoặc công dân; buộc tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình xây dựng vi phạm, công trình xây dựng không giấy phép.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chủ tịch UBND xã – thị trấn giao.

2. Tổ chức, biên chế và công chức:

2.1/ Đối với Thanh tra Xây dựng huyện:

2.1.1/ Về tổ chức:

Thanh tra Xây dựng huyện có một Chánh Thanh tra và có từ 01 đến 02 Phó Chánh Thanh tra và một số Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra xây dựng huyện do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra Xây dựng huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và pháp luật về toànhộ hoạt động của Thanh tra Xây dựng huyện. Phó Chánh Thanh tra xây dựng huyện thực hiện nhiệm vụ do Chánh Thanh tra Xây dựng huyện phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Xây dựng huyện và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

2.1.2/ Về biên chế:

Thanh tra Xây dựng huyện có từ 15 đến 20 Thanh tra viên và một số chức danh khác (lái xe, kế toán, tổng hợp kiêm văn thư – lưu trữ, đánh máy kiêm thủ quỹ).

Căn cứ quy mô, đặc điểm và nhu cầu công tác quản lý trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện quyết định cụ thể biên chế của Thanh tra Xây dựng huyện trên cơ sở chỉ tiêu hành chính được UBND thành phố giao hàng năm.

Trong những đợt công tác cao điểm, Chủ tịch UBND huyện có thể bố trí lực lượng cộng tác viên Thanh tra Xây dựng huyện để đáp ứng yêu cầu công tác.

2.2/ Đối với Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn:

2.2.1/ Về tổ chức:

Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn do Phó Chủ tịch UBND xã - thị trấn phụ trách, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã - thị trấn, Thnah tra Xây dựng huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn.

2.2.2/ Về biên chế:

Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của huyện, có từ 03 đến 04 thanh tra viên.

Căn cứ quy mô, đặc điểm và nhu cầu công tác quản lý trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện quyết định cụ thể biên chế của Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn trên cơ sở chỉ tiêu hành chính được UBND thành phố giao hàng năm.

Trong những đợt công tác cao điểm, Chủ tịch UBND huyện có thể bố trí lực lượng cộng tác viên Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn để đáp ứng yêu cầu công tác.

3. Công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng huyện, Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn:

Công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng huyện, xã - thị trấn chưa được bổ nhiệm thanh tra viên chuyên ngành xây dựng phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định sô165/2007/QĐ-UBND ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời tiêu chuẩn Thanh tra viên ngành xây dựng quận - huyện và xã - phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

4. Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phương tiện phòng vệ, tiêu chuẩn và thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên chuyên ngành xây dựng.

4.1/ Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phương tiện phòng vệ của Thanh tra Xây dựng:

Mẫu văn bản, Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, phương tiện phòng vệ của Thanh tra Xây dựng huyện và Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn thực hiện theo Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

4.2/ Tiêu chuẩn và thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên chuyên ngành xây dựng.

- Chủ tịch UBND huyện quyết định việc tuyển chọn công chức vào làm việc tại Thanh tra Xây dựng huyện, xã – thị trấn sau khi có kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển của Sở Nội vụ tổ chức.

- Giao phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND huyện cử người dự thi tuyển công chức do Thành phố tổ chức (việc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng huyện, xã – thị trấn theo quy định tại Quyết định số 165/2007/QĐ-TTg ngày 23/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tạm thời tiêu chuẩn Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận – huyện, phường – xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ).

5. Chế độ làm việc, chế độ chính sách đối với Thanh tra Xây dựng huyện, xã – thị trấn.

5.1/ Chế độ làm việc:

- Thanh tra Xây dựng huyện, xã – thị trấn hoạt động theo giờ hành chính và bố trí các Thanh tra viên trực ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày tết, thứ bảy, chủ nhật và nagỳ nghỉ khác để thực hiện nhiệm vụ được giao; được trưng tập cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

Công chức Địa chính – Xây dựng xã – thị trấn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ, quyền hạn khác Chủ tịch UBND xã – thị trấn giao trong việc giúp Thanh tra Xây dựng xã – thị trấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra.

- Chánh Thanh tra Xây dựng huyện điều hành toàn hoạt động của Thanh tra Xây dựng huyện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về hiệu quả công tác của Thanh tra Xây dựng huyện. Chánh Tahnh tra Xây dựng huyện chịu sự phân công công việc cho Thanh tra viên và cán bộ, công chức trực thuộc.

- Thanh tra viên và cán bộ thanh tra của Thanh tra Xây dựng huyện được phân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo quy định, có bảng tên đặt tại bàn làm việc đồng thời phải đeo thẻ Thanh tra viên hoặc thẻ công chức khi thi hành nhiệm vụ. Từng thành viên phải có tác phong làm việc tận tụy, thái độ lịch sự, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Lãnh đạo Thanh tra Xây dựng huyện của đồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân trong quan hệ công tác.

5.2/ Chế độ hội họp, báo cáo:

- Chánh Thanh tra Xây dựng huyện ha91ng tuần tổ chức họp giao ban để kiểnm tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việc tuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần tới. Hàng tháng tổ chức giao với các Thanh tra Xây dựng xã – thị trấn để trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác và phổ biến các chủ trương, kế hoạch, biện pháp mới của nhà nước và UBND huyện nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Chánh Thanh tra Xây dựng huyện có thể tổ chức họp đoe65t xuất hoặc họp với Thanh tra Xây dựng xã – thị trấn để triển khai các công việc theo yêu cầu của UBND huyện.

- Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cuối năm, Thanh tra Xây dựng huyện báo cáo sơ kết, tổng kết công tác và thống kê tình hình thực hiện các quyết định hành chính liên quan đối với UBND huyện và Thanh tra Sở Xây dựng.

6. Chế độ chính sách đối với Thanh tra Xây dựng huyện, xã – thị trấn

- Thanh tra viên và các chức danh khác được hưởng chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,6 tiền lương tối thiểu. Thanh tra viên xây ud75ng được hưởng phụ cấp theo quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 9/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên.

- Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Xây dựng huyện được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

- Phó Chủ tịch UBND xã – thị trấn phụ trách Thanh tra Xây dựng xã – thị trấn ngoài việc hưởng lương theo quy định còn được hưởng phụ cấp như Phó Chánh Thanh tra Xây dựng huyện.

- Thanh tra viên và các chức danh khác khi thi hành công vụ đươc pháp luật bảo vệ, được khen thưởng và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra viên Xây dựng và những người được cấp có thẩm quyền điều động làm công tác cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm pháp luật về xây dựng được hưởng 10% lương tối thiểu cho mỗi ngày tham gia.

7. Kinh phí hoạt động:

7.1/ Nguồn kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của Thanh tra Xây dựng huyện, xã – thị trấn do ngân sách Nhà nước ở địa phương c61p và các nguốn kinh khác theo quy định của pháp luật.

7.2/ Tỷ lệ trích và các khoản chi từ nguồn thu phạt:

UBND Thành phố cho phép để lại 100% các khoản thu phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật xây ud75ng, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường cho ngân sách huyện, xã – thị trấn để cho cho hoạt động chuyên môn, làm ngoài giờ hành chính, làm ngày lễ, ngày tết, thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ khác cùa Thanh tra Xây dựng huyện, xã – thị trấn; mua bổ sung phương tiện, thiết bị kỹ thuật và trích thưởng cho Thanh tra Xây dựng huyện, xã – thị trấn. Mức chi cụ thể theo quy định của pháp luật. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện về việc sử dụng nguồn kinh phí này.

8. Mức chi thưởng:

Về mức chi thưởng thực hiện theo quy định của UBND thành phố.

9. Những hành vi bị cấm và xử lý vi phạm:

Cán bộ công chức được giao nhiệm vụ cấp phép xây dựng. Thanh tra viên và những cán bộ, công chức liên quan ngoài việc phải tuân thủ thenhững hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức còn bị cấm những hành vi sau:

- Cấp phép xây dựng không đúng quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây khó khăn cho chủ đầu tư xây dựng công trình khi đến xin phép xây dựng;

- Áp dụng hình thức phạt tiền cho tồn tại bộ phận công trình, công trình vi phạm.

- Dung túng, bao che, không xử lý kịp thời các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Nhận tiền, hiện vật hoặc đi ăn, uống và các hoạt động khác theo lời mời của chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu xây dựng.

- Sách nhiễu, gây khó khăn cho chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu trong thi công xây dựng công trình khi đã có đủ các hồ sơ, thủ tục, giấy phép và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.

- Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

10. Xử lý vi phạm:

- Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ cấp phép xây dựng, Thanh tra viên và cán bộ, công chức liên quan vi phạm những hành vi bị cấm quy định tại Điều 22 Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra viên không phát hiện kịp thời các công trình vi phạm, không lập biên bản đình chỉ vi phạm kịp thời, không trình Chủ tịch UBND xã – thị trấn, Thanh tra Xây dựng huyện hoặc Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử lý vi phạm hành chính và đình chỉ thi công xây dựng, cưỡng chế công trình vi phạm theo thời hạn và trình tự quy định tại Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, phải bồi thường thiệt hại hoặc bị xử lý trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch UBND xã – thị trấn, Chánh Thanh tra Xây dựng huyện, Chủ tịch UBND huyện không ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ theo thời hạn và trình tư quy định tại Quy chế này thì tùy theo tình chất, mức độ của hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công hcức, phải bồi thường thiệt hại hoặc bị xử lý trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

11. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã – thị trấn, Chủ tịch UBND huyện, Chánh Thanh tra Xây dựng huyện và Thanh tra viên:

11.1/ Thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã – thị trấn:

Chủ tịch UBND xã – thị trấn có thẩm quyền:

- Quyết định đình chỉ thi công đối với tất cả các loại công trình xây dựng vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn;

- Quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với các loại công trình xây dựng vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn, trừ các trường hợp quy định tại Điều 19 của Quy chế này.

11.2/ Thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện:

Chủ tịch UBND huyện quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với các loại công trình xây dựng vi phạm pháp luật do UBND huyện hoặc do Sở Xây dựng cấp giấy phép sau khi công trình đã bị Chủ tịch UBND xã – thị trấn đình chỉ thi công xây dựng công trình.

11.3/ Thẩm quyền của Chánh Thanh tra Xây dựng huyện:

Chánh Thanh tra Xây dựng huyện được xử phạt các hành vi tương đương thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện. Chánh Thanh tra Xây dựng huyện có trách nhiệm thụ lý hồ sơ xử lý vụ vi phạm vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã – thị trấn để trình Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo thẩm quyền.

11.4/ Thẩm quyền của Thanh tra viên:

Thanh tra viên huyện và xã – thị trấn đang thi hành công vụ được xử phạt theo thẩm quyền quy định tại khảon 1 Điều 38 của pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

12. Trình tự đình chỉ thi công xây dựng công trình:

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, Thanh tra viên xây dựng xã – thị trấn phải lập biên bản, yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng công trình và tự phá dỡ bộ phận công trình hoặc công trình vi phạm.

- Trong thời hạn 24 giờ từ khi lập biên bản (kể cả ngày lễ, ngảy tết, ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ khác), nếu chủ đầu tư không ngừng thi công xây dựng công trình và không tư phá dỡ bộ phận công trình vi phạm thì người lập biên bản phải trình Chủ tịch UBND xã – thị trấn ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình.

- Trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, Chủ tịch UBND xã – thị trấn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, nước phải dừng ngay việc cấp điện, nước đối với công trình xây dựng vi phạm.

- Trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, Chủ tịch UBND xã – thị trấn chỉ đạo Trưởng Công an xã – thị trấn tổ chức cấm vận chuyển vật tư, vật liệu và công nhân vào thi công xây dựng công trình vi phạm.

- Trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình vắng mặt tại công trình thì các đơn vị cấp điện, nước, Công an xã – thị trấn vẫn ngừng cung cấp điện, nước và htực hiện quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình.

13. Quyến, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm đối với chủ đầu tư xây dựng công trình, trình tư đình chỉ thi công xây dựng công trình:

13.1/ Quyền đối với chủ đầu tư xây dựng công trình:

Chủ đầu tư xây dựng công trình có các quyền sau:

- Được cấp phép xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

- Được xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở theo đúng giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (trường hợp được miễn giấy phép theo quy định của pháp luật thì phải thực hiện quy định tại khảon 2 điều 13 Quy chế này và các quy định khác của pháp luật liên quan).

- Từ chối các yêu cầu trái pháp luật của Thanh tra viên xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp phép xây dựng và xây dựng công trình.

- Khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật của Thanh tra xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Những quyền khác theo quy định của pháp luật.

13.2/ Nghĩa vụ đối với chủ đầu tư xây dựng công trình:

Chủ đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ:

- Thông báo bằng văn bản và nộp cho Thanh tra Xây dựng xã – thị tar61n bản sao giấy phép xây dựng vá các giấy tờ khác liên quan có chứng thực theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007

14. Trình tự cưỡng chế phá dỡ công trình:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện ngay quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm, đồng thời phải tự phá dỡ các bộ phận công trình hoặc công trình vi phạm.

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định chỉ thi công xây dựng công trình, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm hao85c vắng mặt thì Chủ tịch UBND xã – thị trấn ra quyết định cưỡng chế bộ phận công trình vi phạm và tổ chức phá dỡ.

- Đối với những công trình xây dựng do Chủ tịch UBND huyện hoặc do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, sau khi ra quyết định chỉ thi công xây dựng công trình, Chủ tịch UBND xã – thị trấn có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Thanh tra Xây dựng huyện.

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chánh Thanh tra Xây dựng huyện có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

Chủ tịch UBND xã – thị trấn có tar1ch nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

- Trường hợp đã có quyết định chỉ thi công xây dựng công trình nhưng chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát và các tổ chức, cá nhân khác vẫn tiếp tục thi công xây dựng công trình thì người có thẩm quyền quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm có trách nhiệm lập hồ sơ để chuyển sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm