THANH TRA HUYỆN HÓC MÔN

Thanh tra là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo quy định.

- Đơn vị có biên chế: 10 cán bộ công chức(CBCC).  Hiện tại có 09 CBCC, thiếu 01 biên chế.

- Cơ cấu lãnh đạo (theo quy chế) gồm:

+ 01 Chánh Thanh tra

+ 03 phó Chánh Thanh tra, trong đó:

·                           01 phụ trách bộ phận xét khiếu tố;

·                           01 phụ trách bộ phận kinh tế - xã hội;

·                           01 phụ trách bộ phận phòng chống tham nhũng.

- Hiện tại, lãnh đạo đơn vị gồm: 01 Chánh Thanh tra và 02 Phó Chánh Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra: Đ/c Phạm Văn Ngọc

+ P.Chánh Thanh : Đ/c Phan Hiếu Sơn

+ P.Chánh Thanh tra: Ông Lý Trường Kỳ.

-                Số điện thoại đơn vị: 08.38910349

-                Số điện thoại đường dây nóng: không.

-                Địa chỉ email: Thanhtra.hocmon@tphcm.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Thanh tra có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.

3. Các văn bản pháp luật đơn vị áp dụng và triển khai thực hiện:

- Luật Thanh tra năm 2004;

- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;

- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Đất đai năm 2003;

- Nghị định số 136/2006NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND huyện Hóc Môn về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Hóc Môn.

 

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm