PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: Số 1 Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

Điện thoại: 3.7103846 hoặc 3.8914789

 

Trưởng phòng: BS. Nguyễn Văn Trường (phụ trách chung).

Điện thoại: 0908368600

Phó Trưởng Phòng: BS. Đàm Công Minh (phụ trách VSATTP).

Điện thoại: 0909268106

Phó Trưởng Phòng: Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng (phụ trách DS-KHHGĐ).

Điện thoại: 0937803636

 

I. Vị trí và chức năng:

1. Vị trí:

Phòng Y tế huyện Hóc Môn được thành lập theo Quyết định số 133/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 của UBND huyện Hóc Môn; là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Y tế huyện Hóc Môn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

2. Chức năng:

Phòng Y tế huyện Hóc Môn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các quyết định, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

c) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp với liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

d) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; Dân số-kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Thực hiện kiểm tra, Thanh tra và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện kiểm tra, Thanh tra, tham mưu Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện xử lý các vi phạm pháp luật về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu Dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định.

7. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

8. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban ban nhân dân huyện.

9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm