PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1. Giới thiệu chung về đơn vị:

- Phòng Quản lý đô thị được thành lập theo Quyết định số 133/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại phòng Công thương và tiếp nhận một số chức năng từ phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ).

- Về cơ cấu tổ chức bộ máy: hiện phòng Quản lý đô thị đang sử dụng 24 lao động, trong đó có 03 lãnh đạo gồm: Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng, có tên như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông Nguyễn Thành Trọng

Trưởng phòng

0907 949 979

2

Ông Võ Minh Quang

Phó Trưởng phòng

 

3 Ông Trần Quốc Tuấn
Phó Trưởng phòng  

Số điện thoại đơn vị: (08) 38910455, Fax: (08)37106121

Email: qldthocmon@yahoo.com

Địa chỉ: số 01 Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

2. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nuớc về: xây dựng; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng;giao thông;  hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp quản lý (gồm: thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô th;, công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); phòng chống thiên tai(lũ, lụt, bão,…).

3. Các văn bản pháp luật đơn vị áp dụng và triển khai thực hiện:

Quyết định số 68//2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ vquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị

Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/07/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủcủa Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam

Thông tư số 09/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính Phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của UBND Thành phố ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn Thành phố

Quyết định 1958/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/4/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế cp s nhà và chnh sa s nhà trên đa bàn thành ph Hồ Chí Minh.

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm