GIỚI THIỆU PHÒNG NỘI VỤ

 

- Trưởng Phòng Nội vụ       : Bà Nguyễn Tuyết Nhung.

- Phó Trưởng phòng Nội vụ : Bà Đỗ Thị Bích Liên

- Phó Trưởng phòng Nội vụ : Ông Nguyễn Lê Nhân.

 

 

I. Vị trí – chức năng Phòng Nội vụ:

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 05/3/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn.

Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

-   Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

-   Cải cách hành chính;

-   Chính quyền địa phương;

-   Địa giới hành chính;

-   Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước;

-   Cán bộ, công chức xã – thị trấn;

-   Hội, tổ chức phi Chính phủ;

-   Văn thư, lưu trữ nhà nước;

-   Tôn giáo;

-   Thi đua khen thưởng.

II. Nhiệm vụ - Quyền hạn của Phòng Nội vụ:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch hàng năm, dài hạn, … và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã – thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực khác được giao; quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành, tổ chức sự nghiệp, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện.

3. Tham mưu việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm; việc thực hiện quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp và UBND xã – thị trấn; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với các đơn vị trên địa bàn huyện.

4. Giúp UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND xã – thị trấn; trình UBND thành phố bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND huyện.

Tham mưu xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn.

5. Tham mưu việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng  đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chính sách đối với CBCC và cán bộ không chuyên trách xã – thị trấn theo quy định.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện chủ trương, biện pháp đẩy mạnh Cải cách hành chính tại địa phương.

7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

8. Tham mưu công tác văn thư lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện về chế độ, quy định và chuyên môn, nghiệp vụ.

9. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

10. Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo chính sách của Đảng và Nhà nước.

11. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

III. Tổ chức và biên chế

Phòng Nội vụ có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 13 cán bộ, công chức.

Biên chế Phòng Nội vụ do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện hàng năm.

 

 

  Địa chỉ Phòng Nội vụ: số 1, Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

  Điện thoại: 3.8910.405 – 3.8910.520 – 3.7103.930

           Fax: 3.7103.930

 

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm