GIỚI THIỆU VỀ BAN BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 

Ban bồi thường GPMB huyện Hóc Môn được thành lập theo Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003 của UBND huyện Hóc Môn. Ban bồi thường GPMB là cơ quan chuyên môn chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân Huyện đồng thời chịu sự hướng dẫn của Sở Tư pháp và Sở Tài chánh-Vật giá đối với các hoạt động liêm quan. Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

Trưởng ban: Phạm Xuân Nam

Phó ban: Trịnh Lê Quang

I/ Chức năng:

            Tổ chức chuyên trách để triển khai công tác bồi thường, GPMB cho các dự án đầu tư trên địa bàn huyện , chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Hóc Môn, đồng thời chịu sự hướng dần của Sở Tư pháp và Sở Tài chánh-Vật giá đối với các hoạt động liêm quan.

II/ Nhiệm vụ, quyền hạn:

            Hướng dẫn thủ tục kê khai và lập hồ sơ phục vụ công tác bồi thường GPMB khi có quyết định thu hồi đất hoặc có yêu cầu của Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư. Kiểi tra, kiểm kê thực tế so sánh với tờ khai có sự tham gia của người được bồi thường và chủ sử dụng đất (người có trách nhiệm bồi thường). Xác định tổng mức bồi thường cho diện tích phải thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất vá các khoản bồi thường khác. Xác định mức bồi thường, trợ cấp, hỗ trợ cho từng đối tượng. Lưu trữ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thiệi hại của dự án.

            Giúp Uỷ ban nhân dân huyện và Hội đồng bồi thường thiệt hại-giải phóng mặt bằng của dự án tổng hợp phương án bồi thường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định  số 31/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của UBND Thành phố ban hành quy định tạm thời về trình tự, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách giúp Uỷ ban nhân dân huyện và Hội đồng bồi thường của dự án thực hiện côn gtác bồi thường – giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

            Phối hợp với các ban, ngành, Uỷ ban nhân dân xã-thị trấn và các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện để nghiên cứu, đề xuất giải quyết các trường hợp xin cứu xét hoặc khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình theo chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đối với các dự án trên địa bàn huyện.

            Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao có liên quan đến công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

III/ Biên chế:

            Căn cứ khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể ở từng thới điểm để xác định chức danh cán bộ, nhân viên và số lượng nhân sự cho phù hợp. Nhân sự chuyên trách và hợp đồng của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trên cơ sở tinh gọn và hiệu quả.

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm