SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
4
6
1
4
4
Hỏi đáp - Tài liệu pháp luật 02 Tháng Sáu 2011 10:00:00 SA

TÌM HIỂU VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          Câu hỏi 1: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là gì?

         Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng đặc biệt:

       Thứ nhất, Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

       Thứ hai, Đại hội XI của Đảng họp vào lúc toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X và trải qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011-2015; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010, xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; tổng kết bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X; bổ sung,sửa đổi điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (nhiệm kỳ 2011-2015). Các văn kiện này không chỉ nhằm đề ra các biện pháp để giải quyết những nhiệm vụ trước mắt mà còn là sự định hướng lâu dài cho hành động của Đảng và nhân dân ta.

      Thứ ba, Đại hội XI của Đảng là sự kiện chính trị - xã hội không những có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Đảng ta đã thể hiện tầm nhìn có tính nguyên tắc, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu và đường lối đổi mới đó là bài học và kinh nghiệm quý báu góp phần vào kho tàng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội của những người cộng sản trên thế giới.

Câu hỏi 2: Trong hơn 80 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại nào? Đảng còn có sai lầm, khuyết điểm gì? Nguyên nhân của những sai lầm, khuyết điểm; thái độ của Đảng?

       Trả lời:

       * Trải qua hơn 80 năm Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại:

        Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

       Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

     Ba là, thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phú hợp thực tiễn Việt Nam.

     * Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm qui luật khách quan. Trước những sai lầm đó Đảng có thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

         Câu hỏi 3: Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua, Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm lớn nào?

         Trả lời:

         Những bài học kinh nghiệm lớn được Đảng ta rút ra là:

         Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

        Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

        Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

         Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

         Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

         Câu hỏi 4: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội như thế nào?

          Trả lời:

          Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có 8 đặc trưng là:

         - Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

         - Do nhân dân làm chủ.

         - Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.

         - Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

         - Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

         - Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

         - Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

         - Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

         Câu hỏi 5: Mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI và các phương hướng cơ bản để thực hiện mục tiêu đó là gì ?

         Trả lời:

         * Mục tiêu tổng quát: khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phú hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

         * Mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI: Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

         * Các phương hướng cơ bản:

         Một là, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

        Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

       Ba là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

       Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

       Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

       Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.

       Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

       Tám là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

(Trích tài liệu Hỏi- Đáp các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, NXB Chính trị quốc gia- năm 2011)

 


Số lượt người xem: 13785    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm