SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
7
4
1
5
5
Hỏi đáp - Tài liệu pháp luật 14 Tháng Sáu 2021 9:12:01 CH
CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT  (27/03/2015)
Nghị định về tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức Ngày 14/02 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2015/NĐ-CP để triển khai việc tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Ngoài việc quy định cụ thể 11 đối tượng thuộc diện được tăng lương theo chủ trương ...
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( KỲ 5)  (26/07/2011)
Câu hỏi 14: Tình hình đất nước và những bài học chủ yếu rút ra trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 – 2010 là gì? Trả lời: 1. Qua 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010, đất nước đạt được những thành tựu và có những hạn chế sau: a) Những thành tựu Thực hiện Chiến lược phát triển kinh ...
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (KỲ 4)  (01/07/2011)
Câu hỏi 13: Bản chất giai cấp, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? Những định hướng lớn về xây dựng Đảng là gì? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân ...
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: Kỳ 4  (22/06/2011)
Câu hỏi 13: Bản chất giai cấp, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? Những định hướng lớn về xây dựng Đảng là gì? Trả lời: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân ...
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: Kỳ 3  (17/06/2011)
Câu hỏi 9: Những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh, đối ngoại là gì? Trả lời: · Những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh là: Thứ nhất, mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hoà ...
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Kỳ 2)  (08/06/2011)
Câu hỏi 6: Những định hướng lớn về phát triển kinh tế là gì? Trả lời: Thứ nhất, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Cụ thể là : + Các thành phần kinh tế hoạt ...
TÌM HIỂU VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  (02/06/2011)
Câu hỏi 1: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là gì? Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng đặc biệt: Thứ nhất, Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục nâng ...
TÌM HIỂU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  (13/05/2011)
Việc lập danh sách cử tri được tiến hành theo thủ tục và trình tự như thế nào? Trả lời: Theo quy định tại các điều 23, 24 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003; các khoản 1, 3 Điều 2 của Nghị quyết số 1020/2011/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, danh sách cử tri do Uỷ ban nhân dân cấp xã lập theo khu vực bỏ phiếu, danh sách ...
TÌM HIỂU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (tt)  (13/05/2011)
Uỷ ban nhân dân các cấp có vai trò như thế nào trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội? Trả lời: Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản của Chính phủ, của các cơ quan cấp trên về bầu cử đại biểu Quốc hội. Vai trò của Ủy ban nhân dân các cấp được thể hiện qua những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ...
TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM CÁC KHÓA  (09/05/2011)
Quốc hội Việt Nam hiện nay, ra đời cùng nhà nước này sau cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946. Từ đó đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 11 khóa làm việc, với 9 đời Chủ tịch Quốc hội. Khóa I (1946-1960). Quốc hội khóa đầu tiên được bầu 6 tháng 01 năm 1946. Gồm 403 đại biểu: 333 đại biểu được bầu. Kỳ họp thứ nhất 2 tháng 3 năm 1946 công ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm